Kodeks for kontrahenter

Det følgende adfærdskodeks (code of conduct) har til formål at fremme sikre og fair produktionsbetingelser overalt i verden. sprd.netAG´s - kendt som Spreadshirt - kontrahenter forpligter sig til at underskrive og overholde kodekset eller til at fremvise egne tilsvarende dokumenter.

1. Gyldighedsområde

Disse etiske regler gælder for samarbejdspartnere til sprd.net AG såvel som deres datterselskaber.

2. Overholdelse af reglerne

Samarbejdspartnerne skal følge de til enhver tid gældende nationale og internationale love og regler, særligt arbejdsmæssige og sociale love. Derudover skal det bemærkes, at disse etiske regler, som fremstiller grundlæggende arbejdsmæssige og sociale standarder, er baseret på ILO-konventionerne, FNs Menneskerettighedserklæring, FN-Konventionen om barnets rettigheder, Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder samt OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

Sprd.nets etiske regler beskriver kun de som minimum gældende standarder til beskyttelse af de ansatte. Hvis den nationale eller internationale lovgivning og/eller industristandard og nærværende etiske regler indeholder regler om samme emne, gælder det strengeste regelsæt.

3. Information og kommunikation

Samarbejdspartnerne skal stille sprd.nets etiske regler frit til rådighed for alle ansatte på deres sprog og inden for de relevante arbejdsområder.

Samarbejdspartnere, som gør brug af tredje part for at opfylde kontrakten (producenter, underleverandører etc.), er fra deres side forpligtede til at gøre sprd.nets etiske regler til en del af denne konkrete forretningsforbindelse.

Samarbejdspartneren skal udpege en konkret kontaktperson til at håndtere spørgsmål i forbindelse med implementering og opretholdelse af disse etiske regler.

4. Inspektion og kontrol

Samarbejdspartnerne erklærer sig indforståede med, at der uden forvarsel kan føres tilsyn med overholdelsen af de minimumskrav og -standarder, som stilles i disse etiske regler, enten af Spreadshirts egne medarbejdere eller af uafhængige organisationer.

5. Standarder

a) Arbejdstid

En arbejdsuge omfatter højst 48 timer og højst 12 timers overtid. Alle ansatte har ret til mindst en arbejdsfri dag om ugen. Overtid betales i overensstemmelse med de gældende regler eller industriens regionale praksisser, alt efter hvilke af disse der har den højeste standard.

ILO-konventionerne 1 og 14 gælder.

b) Intet børnearbejde

Ansatte skal være mindst 15 år gamle om må ikke længere være underlagt den almene skolepligt. Børnearbejde og børns udførelse af tjenesteydelser er forbudt. Som definition af børnearbejde gælder FNs regler eller de foreliggende nationale regler, alt efter hvilke af disse der er strengest.

ILO-konventionerne 79, 138, 142 og 182 samt ILO-anbefaling 146 gælder.

c) Tvangsarbejde

Enhver ansættelse skal ske på basis af fri vilje og bero på ansættelsesformer, som er i overensstemmelse med nationale love og procedurer. Tvangsarbejde, gældsslaveri eller slavearbejde tolereres ikke af Spreadshirt.
Ansattes legitimationspapirer må ikke tilbageholdes. De ansatte må ikke forhindres i at forlade arbejdspladsen.

ILO-konventionerne 29 og 105 gælder.

d) Intet fængselsarbejde

Fængselsarbejde er forbudt.

e) Ligebehandling

Alle ansatte skal behandles retfærdigt og i overensstemmelse med princippet om lighed. Ingen ansatte må favoriseres, f.eks. på grund af etnisk oprindelse, herkomst, udseende, religiøs overbevisning, alder, sociale forhold, politiske holdninger, kønsidentitet eller kønstillæg, seksuel orientering eller faglig stilling i virksomheden.

ILO-konventionerne 100, 111, 143, 158 og 159 finder anvendelse.

f) Værdighed på arbejdspladsen

Menneskets værdighed er ukrænkelig og skal således også respekteres på arbejdspladsen. Tvangsarbejde, chikane, fysisk eller psykisk tvang samt nedværdigende metoder for disciplinering eller sanktionering er forbudt.

g) Arbejdskontrakter

De ansatte skal have en skriftlig kontrakt som dokumentation for deres ansættelsesforhold. Denne skal som minimum indeholde følgende: Ansattes navn, fødselsdato, fødselssted, postadresse, beskæftigelse, ansættelsesdato, aftalt arbejdstid, løn og øvrige ydelser, prøvetidsperiode (i fald det er relevant), ferierettigheder, regler for ophør af ansættelsesforholdet (både for arbejdsgiveren og den ansatte), dato og underskrift eller fingeraftryk fra både den ansatte og arbejdsgiveren.

I tilfælde af analfabetisme skal kontrakten endvidere formidles mundtligt. Dette skal dokumenteres skriftligt.

h) Betaling

Arbejdslønnen skal dække den ansattes basale fornødenheder og må under ingen omstændigheder underskride den i det pågældende land gældende sats for mindsteløn. De ansatte skal modtage alle de ydelser, som fordres af den nationale lovgivning, herunder forsikringspræmier, tilskud for overtid og betalte ferier. Illegale og uberettigede lønfradrag og fradrag i form af disciplinære forholdsregler er forbudte.
Lønnen skal udbetales i overensstemmelse med de sædvanlige lokale procedurer.

ILO-konventionerne 26 og 131 gælder.

i) Arbejdssikkerhed

Den ansattes sikkerhed på arbejdspladsen skal til enhver tid garanteres. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at dette efterleves til fulde. De gældende bestemmelser i det respektive land vedrørende arbejderens beskyttelse skal som minimum overholdes.

Det skal ligeledes de gældende lovmæssige bestemmelser vedrørende omgang med sundhedsskadelige substanser. Således er det forbudt at anvende farlige kemikalier, som kan efterlade bundfald og være skadelige for helbredet.
De generelle principper for arbejdsforhold skal følges med hensyn til støjniveau, brand, hygiejne, udluftning mv., samt for ansattes indlogering, hvis sådant er aktuelt. Adgang til førstehjælp samt planer for nødstilfælde eller evakuering skal være tilgængelige. Endvidere skal alle bestemmelser vedrørende beskyttelse af miljøet følges.

j) Foreningsfrihed

De ansatte må ikke begrænses i forhold til deres ret til foreningsfrihed. De besidder retten til at danne eller tilmelde sig fagforeninger eller andre arbejdsretslige organisationer samt retten til kollektive forhandlinger i henhold til de lokale bestemmelser.

ILO-konventionerne 87, 98, 135 og 154 samt ILO-anbefaling 143 gælder.Sprd.net AG kræver, at de ovenfor anførte bestemmelser overholdes af alle samarbejdspartnere, medarbejdere, underleverandører og andre tredje parter.
De af disse etiske regler resulterende forpligtelser må ikke omgås gennem anvendelse af kontraktarbejde, uægte uddannelsesprogrammer eller lignende foranstaltninger. Ved uægte uddannelsesprogrammer forstås først og fremmest ansættelser, som ikke har til formål at bidrage til at øge den ansattes viden eller færdigheder.

Sprd.net AG forbeholder sig retten til at opsige forretningsforbindelsen i tilfælde af overtrædelse af ovenstående. Målet med samarbejdet skal dog være at afklare opståede problemer i fællesskab, og ved overtrædelse at arbejde sammen om at forbedre situationen.